Whistleblowing

Co je Whistleblowing

Whistleblowing, přeloženo z angličtiny jako „hvízdání na píšťalku,“ je termín vzniklý na přelomu 60. a 70. let 20. století. Definován byl v roce 1985 M. P. Micelim a J. P. Near jako situace, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec organizace, označovaný jako whistleblower (doslovně „ten, kdo hvízdá na píšťalku“), upozorní instituci nebo orgán s pravomocí prověřit nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti. Tyto praktiky často probíhají se souhlasem nadřízených a jsou v rozporu s veřejným zájmem či ohrožují veřejnost. Některé verze definice kladou důraz na to, že whistleblower jedná v dobré víře, nesleduje vlastní prospěch a situaci nelze vyřešit interními mechanismy.

Fenomén whistleblowingu je spojen s tím, kdy zaměstnanci státní správy nebo velkých firem oznámí trestné nebo podezřelé jednání, ke kterému se dostali díky svému postavení a interním informacím.

Podle MF Dnes se termín whistleblowing vztahuje k případům, kdy zaměstnanci státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky svému postavení a interním informacím.

John Kiriakou whistleblowing (coby právem definovaný termín) uvádí „přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …], nezákonného chování nebo hrozby vůči veřejnému zdraví či bezpečnosti.“ Termín whistleblowing se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje loajalitu ke svým přímým nadřízeným či vůbec ke svému zaměstnavateli, který je za napadené jednání odpovědný. To často vede k riziku ztráty zaměstnání nebo bezpečí a klidu rodiny whistleblowera.

Whistleblowing může být v různých zemích upravován zákonem, který stanoví úroveň ochrany pro whistleblowery po dobu probíhající kauzy. V Česku sice neexistuje speciální komplexní zákon na ochranu oznamovatelů, ale obecná ochrana je poskytována v rámci pracovně-právních předpisů, správního řádu, občanského zákoníku a antidiskriminačních předpisů. Vyšší úroveň ochrany ve srovnání s některými zeměmi zajišťuje například zákaz výpovědi zaměstnavatele bez udání důvodu a možnost obrátit se na Státní úřad inspekce práce nebo soud. Na rozdíl od toho existuje ve Velké Británii, Švédsku a USA speciální státní ochrana nebo podpora pro whistleblowery. Světový den whistleblowerů připadá na 23. červen.

Při rozhodování o oznámení trestného činu může být užitečné konzultovat trestní právo. Český trestní zákoník například v § 368 taxativně uvádí činy, jejichž neoznámení je trestné, včetně přijetí úplatku, podplacení, obecného ohrožení a ohrožení utajované informace.

Zdroj: Wikipedie

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), umožňuje společnost TMT a.s. Chrudim, jako osoba povinná, svým zaměstnancům a osobám v obdobném postavení, které pro ni, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo osobám, které byly nebo jsou s TMT a.s. Chrudim v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, podat oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „Oznámení“) prostřednictvím uvedených kanálů.

TMT a.s. Chrudim prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Příslušnou osobou pro vyřízení podaného oznámení jsou v TMT a.s. Chrudim Kateřina Libá, Petr Rožek, David Kopa.

Oznámení podané dle Zákona musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození Oznamovatele.

TMT a.s. Chrudim si vyhrazuje právo nezabývat se oznámením od uchazečů o zaměstnání.

Oznámení je možno učinit:

  • Písemně na adresu: TMT a.s. Chrudim, Tovární 290, 53701 Chrudim
    Obálku je třeba označit nápisem „Neotvírat – oznámení whistleblowing“.
  • Elektronicky prostřednictvím emailové adresy: propose@tmt.cz
  • Osobně v sídle společnosti TMT a.s. Chrudim, a to výhradně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420725731848.

TMT a.s. Chrudim bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Osoby mohou podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Informace o podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti a jeho oznamovací systém jsou dostupné na jejich webových stránkách. Případné přestupky se řeší na Ministerstvu spravedlnosti.

Vědomě nepravdivé oznámení

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000 Kč.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.